zwierzątka inteligencja

Szeroko popularyzowany ostatnio koncept Inteligencji Wielorakich zakłada istnienie ośmiu- zamiast klasycznych dwóch rodzajów inteligencji. Tradycyjnie uważano, że wyróżnić można inteligencję logiczo- matematyczną i lingwistyczną, popularnie dzieląc ludzi na tych z umysłem ścisłym i humanistycznym. Teoria Inteligencji Wielorakich rozszerza ten podział o kolejnych sześć sposobów postrzegania rzeczywistości, uczenia się i rozwiązywania problemów. Różnorodność typów inteligencji pozwala lepiej zrozumieć różne sposoby myślenia i lepiej dostosować sposoby przekazywania informacji.

Czy wszyscy uczą się tak samo?

Teoria Inteligencji Wielorakich została zaproponowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku, ażeby bardziej precyzyjnie zdefiniować koncept inteligencji i sprawdzić prawdziwość dotychczas używanych metod pomiaru inteligencji. Teoria Gardnera argumentuje że inteligencja, zwłaszcza tradycyjnie definiowana, niewystarczająco opisuje różnorodność ludzkich zdolności. W teorii Gardnera dziecko, które opanowuje mnożenie z łatwością, nie koniecznie jest bardziej inteligentne niż to, które ma z tym więcej kłopotu. To drugie może być za to lepsze od pierwszego w innym rodzaju zadań. Dlatego właśnie pojawia się konieczność zmiany podejścia do nauczania, w tradycyjnym bowiem spora część dzieci jest niejako dyskryminowana i stopniowo wyłączana tylko dlatego, że sposób przekazywania wiedzy nie odpowiada ich naturalnym zdolnościom poznawczym. Aby to zmienić należy więc zidentyfikować różnice w sposobach percepcji u dzieci i możliwie najszerzej reprezentować je w procesie dydaktycznym. Gardner zaproponował 8 obszarów inteligencji: ruchową, interpersonalną, intrapersonalną,przyrodniczą,muzyczną, językową, matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną. Większość ludzi posiada wszystkie typy inteligencji,rozwinięte w różnym stopniu. Typy inteligencji można rozwijac poprzez stymulację właściwymi ćwiczeniami.

Tradycyjnie w szkolnictwie podkreślano rozwój inteligencji logicznej i językowej (głownie pisanie i czytanie). Podczas gdy wielu uczniów funkcjonuje dobrze w takim środowisku, inni wręcz przeciwnie. Teoria Inteligencji Wielorakich jest tak obiecująca, ponieważ rozszerza nasze zasoby dostępnych narzędzi dydaktycznych poza konwencjonalne językowe i logiczne rozumienie inteligencji i wynikające stąd metody nauczania- podręcznik, ćwiczenia pisemne, zasady etc. Teoria Gardnera argumentuje, że uczniowie byli by lepiej edukowani z uwzględnieniem szerszego rozumienia inteligencji, kiedy to nauczyciele zrywając z tradycyjnym podejściem używaliby zróżnicowanych metod, ćwiczeń tak by dotrzeć do wszystkich i wyłuskać ich indywidualne zdolności. Uczniowie powinni być jak najmocniej zachęceni do współtworzenia tych ćwiczeń a ćwiczenia nie mogą być zawsze takie same, muszą uwzględniać różnorodność sposobów uczenia się. Wymyślanie słów do piosenek wg schematu czy na dany temat, tworzenie gier, zabaw, linii melodycznych piosenek, dialogów, spektakli, tańców, prac plastycznych, map, plansz etc. – to przykłady zróżnicowanych ćwiczeń.

Wielu dobrych pedagogów od dawna używa tej metody intuicyjnie, w istocie są to wszyscy ci, którzy na wszelkie sposoby walczą z rutyną. Trzeba jednak przyznać, że niekiedy bywa to niezwykle trudne- wymaga wysiłku, czasu, mnóstwa świetnych pomysłów na każdy temat i dobrych pomocy dydaktycznych.

Oto lista ośmiu typów inteligencji Gardnera wraz z polami aktywności:

1.inteligencja językowa ( verbal-linguistic intelligence)-ludzie o wysokiej inteligencji językowej zapamiętują poprzez pisanie, czytanie,słuchanie, opowiadanie historii, chętnie robią notatki, słuchają wykładów, dyskusji, debat.Są dobrzy w wyjaśnianiu rzeczy, nauczaniu, przemawianiu, łatwo uczą się języków, lubią zabawy słowem, strukturą zadania

2.inteligencja matematyczno-logiczna (logical-mathematical intelligence) – ludzie o wysokiej inteligencji logiczno-matematycznej lubią liczyć, rozwiązywać problemy, zagadki, mysleć abstrakcyjnie, chętnie uczą się wplatając liczby do innych zagadnień, porządkując rzeczywistość w systemy

3.inteligencja ruchowa (bodily-kinesthetic intelligence) – ludzi o wysokiej inteligencji ruchowej cechuje kontrola i świadomść ciała

refleks, najlepiej uczą się w ruchu, poprzez zabawy , wiązanie gestu z danym faktem, lubią prace manualne, zręcznościowe, bawią się lub poruszają przedmiotami podczas słuchania, kręcą się, gdy muszą za długo siedzieć w jednym miejscu

zapamiętują poprzez ćwiczenia fizyczne: chodząc, tańcząc, odgrywając role, klaszcząc, pstrykając palcami, skacząc, czy ćwicząc jakiś sport.

4.inteligencja wizualno-przestrzenna (visual-spatial intelligence) – ludzi o wysokiej inteligencji wizualno-przestrzennej cechuje myślenie wizualne, obrazowe, metaforyczne, lubią sztukę, łatwo czytają mapy, diagramy, tabele, masją wyczucie koloru, zapamiętują poprzez graficzne opracowanie danych, gry planszowe, karciane, tabele, mapy mentalne, filmy i zdjęcia

5. inteligencja muzyczna( musical intelligence) – ludzi o wysokiej inteligencji muzycznej cechuje wrażliwość na bodźce słuchowe: dźwięk, tembr głosu, wysokość dźwięków i tonów, wrażliwość na ładunek emocjonalny zawarty w muzyce oraz wypowiedziach, uczą się poprzez ilustrowanie faktów muzyką, poprzez piosenki, rytmy, chętnie przy muzyce

6. inteligencja interpersonalna (interpersonal intelligence) – ludzi o wysokiej inteligencji interpersonalnej cechuje łatwość nawiązywania kontaktów, lubi zajęcia grupowe i współpracę, łatwo porozumiewa się, manipulujesz, chętnie uczy się w grupie, w parach, rozmawiając, pytając,obserwując innych

7.inteligencja intrapersonalna (intrapersonal intelligence) – ludzi o wysokiej inteligencji intrapersonalnej cechuje wysoka samoświadomość i indywidualizm, duża intuicja, uczą się w sposob usystematyzowany, często opisują wlasne przemyślenia, są samodzielni.

8. inteligencja przyrodnicza( naturalistic intelligence)-ludzi o wysokiej inteligencji przyrodniczej cechuje wrażliwość na świat przyrody ,

spędzaj dużo czasu na świeżym powietrzu, uczy się zapamiętując przedmioty w ich naturalnym środowisku, w praktycznym, nie teoretycznym kontekście, lubi systematyzować zdobytą wiedzę i odnosić do wcześniej zdobytej kreując spójną wizję świata, lubi kolekcjonować obiekty, analizować zgromadzone informacje

Niezależnie więc czy jesteś uczniem czy nauczycielem, zastanów się jak możesz połączyć dany materiał ze:

– słowami- inteligencja jezykowa

-liczbami -inteligencja logiczno-matematyczna

-obrazkami-inteligencja przestrzenna

-muzyką-inteligencja muzyczna

-samorefleksją-inteligencja intrapersonalna

– ruchem-(inteligencja kinetyczna)

-doświadczeniem grupowym-inteligencja intrapersonalna

-związkiem ze światem przyrodniczym- inteligencja przyrodnicza

Jak wykorzystać Teorię Inteligencji Wielorakich na lekcji języka angielskiego?

System pomocy dydaktycznych Play me opiera się bezpośrednio na eksploracji 5 obszarów inteligencji wielorakiej – językowej, przestrzennej, muzycznej, kinestetycznej i intrapersonalnej, zaś pośrednio rozwija wszystkie poprzez dodatkowe ćwiczenia.

Praktycznie każdy temat zajęć można przeprowadzić wykorzystując schemat 8 typów inteligencji, jest to świetny punkt wyjściowy z którego w prosty sposób możemy wyprowadzić różne typy aktywności zwiększając szansę na zaangażowanie wszystkich uczniów. Przykładem może być temat „zwierzęta” który można rozbić na np. takie ćwiczenia :

-prezentacja materiału:dzieci wspominają gdzie widziały już dane zwierzę-( i. przyrodnicza)

-zabawa ruchowa:dzieci udają poszczególe zwierzęta( i. kinetyczna) i podają ich angielskie nazwy( i. językowa)

-dzieci śpiewają piosenkę o zwierzętach(i. muzyczna) z towarzyszeniem gestów( i.kinetyczna)

– dzieci leżąc na ziemi tworzą razem kształt np. słonia: „Do the elephant, please!” ( i.intrapersonalna i kinetyczna)

-dzieci szukają zwierzątek ukrytych w klasie ( i. przestrzenna)

-dzieci rysują słonie w zeszytach (i. przestrzenna) i otrzymują obrazki do kolekcji(i.przyrodnicza)

-dzieci słuchają historyjki o zwierzętach ( i. językowa)

-dzieci grają w gry o zwierzętach( i.kinetyczna)

-dzieci porównują wielkości zwierzątek(„elephant is big, lion is small”- i.logiczno-matematyczna)

-dzieci powtarzają liczebniki licząc ile jest danych zwierzątek(i.logiczno-matematyczna)

każdy jest geniuszem